top of page

מרכז הידע

מאמרים

  • תמונת הסופר/תעו"ד שרי נוסינוביץ-רץ

בית המשפט פסל צוואה הדדית, וקבע כי צוואה מאוחרת של אחד מבני הזוג היא שגוברת

צוואה הדדית היא צוואה, עליה חותמים בני זוג על גבי מסמך אחד או בד בבד בשני מסמכים נפרדים, ובה בד"כ נקבעות הוראות הדדיות לפיהן בד"כ העיזבון עובר בשלמותו לבן הזוג שנותר בחיים, ורק לאחר מות שני בני הזוג יחולק העיזבון על-פי הוראות הצדדים.


לאור העובדה כי שני בני הזוג מסתמכים על ההוראות ההדדיות שבצוואה נחקק תיקון 12 לחוק הירושה, אשר הטיל מגבלות על מי מבני הזוג שיבקש לתקן את צוואתו במועדים מאוחרים למועד עריכת הצוואה ההדדית. קרי, ככל שאחד מבני הזוג יבקש לתקן את צוואתו בעוד הבן הזוג הנותר בחיים, עליו ליתן הודעה בכתב לבן הזוג הנותר, ואז הצוואה ההדדית של שני הצדדים תתבטל. ככל שאחד מבני הזוג יבקש לשנות את צוואתו לאחר לכתו של בן הזוג הנותר, אזי יהיה עליו לוותר על החלק בעיזבון אותו ירש מבן זוגו שנפטר לטובת מוטביו - ילדיו או אחיו. ככל שיבקשו בני הזוג כי תיקון 12 לחוק הירושה לא יחול ביחס לצוואתם ההדדית, יהיה עליהם לציין זאת במפורש בצוואתם.
בפסק דין שהותר לאחרונה לפרסום, בני זוג חתמו בשנת 2004 (לפני תיקון 12 לחוק הירושה) על צוואה הדדית, לפיה לאחר לכתם של שני בני הזוג תעבור דירת המגורים שבבעלות הזוג לבתם, ואילו יתר הרכוש יתחלק שווה בשווה בין שלושת ילדיהם. מספר שנים לאחר מכן, כאשר שני בני הזוג היו עוד בחיים, החליטה האישה לשנות את צוואתה, וכתבה צוואה חדשה לפיה הדירה שברשותה תעבור בשלמות לבנה במקום לבתה, כפי שנכתב בצוואה ההדדית. שנתיים לאחר מכן נפטר האב, ולאחר 4 שנים נפטרה גם האם.

בית המשפט נדרש להכריע איזו מהצוואות בתוקף - זאת ההדדית או הצוואה האחרונה של האם.


הבת טענה כי מאחר והצוואה שונתה ע"י האם באופן חדש צדדי, הרי שעל פי תיקון 12 צריך חלקה של האם בעיזבון האב לחזור בחזרה לעיזבון האב, ולהיות מחולק לפי האמור בצוואה ההדדית, ואז הבת למעשה תהיה זכאית למחצית מדירת המגורים. התנגדותה של הבת נדחתה, מאחר ונפסק כי האב קבע באופן מפורש בצוואתו כי האם תהיה רשאית לנהוג בעיזבון כבתוך שלה, ללא כל הסתייגות, ובנוסף לכך הצוואה ההדדית נחתמה לפני שנחקק תיקון 12 לחוק הירושה, ולכן צוואתה האחרונה בזמן של האם גוברת על האמור בצוואה ההדדית, כל זאת למרות שהצוואה שונתה באופן חד צדדי.


צוואה הדדית היא כלי משפטי המאפשר לבני זוג וודאות, כי רצונם יתממש לאחר לכתם, בין אם בן זוגם פעל לשנות את צוואתו בעודם בחיים ובין אם פעל לשנות את הצוואה לאחר פטירתו של בן זוגו. חתימה על צוואה הדדית תגן על ילדי המצווים, ככל שההורה הנותר יקים משפחה חדשה, ויבקש להעביר את רכושו, לרבות זה שירש מבן זוגו, לבת זוג החדשה או לילדים שיוולדו לו.


42 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page