top of page

תחומי עיסוק והתמחויות

התחדשות עירונית

התחדשות עירונית היא שם כולל לפרויקטים שנועדו לשפץ, לשקם או לבנות מחדש בניינים או שכונות מגורים ותיקות.
זאת, בדרך של הוספת יחידות דיור חדשות, תוך הוספת תשתיות חדשות באזורים מתיישנים.

ייצוג בעלי דירות בפרויקט מסוג תמ"א 38 – "עיבוי בינוי" ו-"פינוי בינוי"

  • היכולת הביצועית והארגונית של המשרד, מאפשרת ארגון בעלי הדירות ליחידה אורגנית אחת ובאמצעות מינוי של נציגות, אשר חבריה מייצגים את כל טיפוסי הדירות בפרויקט.


  • המשרד עובד עם משרד אדריכלים מומחה בתחום, אשר מבצע בדיקה מקדמית של אחוזי הבניה, וגיבוש המלצה ביחס לבחירת מסלול הפרויקט הרצוי, לרבות הדמיה מוחשית של הפרויקט.


  • קשרי המשרד עם חברות יזמיות וקבלניות בהיקפים שונים, יאפשרו לנציגות הדיירים לבצע בחירה מושכלת של היזם המבצע של הפרויקט, ושיציע את  התמורה המיטבית שתמקסם את זכויותיהם.


  • המשרד ילווה את בעלי הדירות בכל השלבים המשפטיים של הפרויקט: תכנון מבנה העסקה עריכת חוזים, חוזים מסחריים, ליווי וניהול הליכי מו"מ עם היזם, ועם יועצים שונים מטעם בעלי הזכויות.


  • ליווי בעלי הדירות עד השלמת הפרויקט ומסירת היחידות החדשות ע"י היזם ופעולתו לתיקון מרשם הבתים המשותפים, ורישום הבעלות בדירות החדשות ע"ש הדיירים.

ייצוג בעלי דירות בפרויקט מסוג תמ"א 38 – "עיבוי בינוי" ו-"פינוי בינוי"

+
bottom of page