top of page

תחומי עיסוק והתמחויות

חוזים/מסחרי

הסכמי סודיות

הסכמי סודיות

+

הסכמי חלוקת עיזבון בין יורשים/צוואות מורכבות

+

הסכמי ממון

+

הסכמי רכש/זכיון


+

הסכמי עבודה

+

הסכמי נותני שירותים (פרילנסרים)

+

הסכמי העברת מניות

+

הסכמי שיתופי פעולה עסקיים

+

הסכמי שותפות

+

הליכי גביה

+

תחזוקת שוטפת נכסים מניבים

+

התקשרות בחוזי שכירות

+
bottom of page