top of page

תחומי עיסוק והתמחויות

ליווי משפטי של יזמים וחברות קבלניות

לווי משפטי של יזמים, חברות יזמיות וחברות קבלניות במגוון רחב של פרויקטים בתחום המקרקעין, לרבות פרויקטים למגורים, למסחר ולתעשייה.

ייעוץ משפטי שוטף

  • ייעוץ משפטי שוטף ליזמים, קבלנים, וחברות.


  • עריכת הסכמי הזמנה, הסכמי שירותים, וביטחונות שונים בהתאם לצורך.


  • ייסוד והקמה של חברות ושותפויות, לרבות עריכת מסמכי ההתאגדות, ורישומן במרשמים הרלוונטיים.


  • עריכת חוות דעת בנושאים מסחריים שונים.


  • עריכה ותיקון של מסמכים פנימיים של האיגוד.


  • ניהול גבייה מחייבים, לרבות ניהול של הליכים בפני ההוצאה לפועל.

ייעוץ משפטי שוטף

+

ליווי משפטי בשלבי הרישום במרשמי המקרקעין השונים

+

ייצוג משפטי בהתקשרות בחוזים מסוגים שונים

+

תכנון ובנייה

+

ליווי משפטי של חברות ציבוריות ופרטיות

+
bottom of page